सर्वांगसुंदर -3 अंतिम

 बायका स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन नवऱ्याला कुणीतरी वाचवा म्हणून आक्रोश करत होत्या, तिथे केतकी कसलाही विचार न करता झरकन वर गेली..

आगीचे लोट अंगावर येत होते..

चटक्यांनी पूर्ण शरीर वेदनेने तळमळत होतं..

पण तिला त्याची फिकीर नव्हती..

तिची नजर प्रमोदला शोधत होती..

एका कोपऱ्यात धुराने बेशुद्ध झालेला नवरा तिला दिसला..

तिने सगळं बळ एकटवलं..अंगावरचे पडदे त्याला लपेटले..

त्याच्या हात स्वतःच्या खांद्यावर टाकून त्याला उठवलं..

त्याला ओढत ओढत खाली आणलं..

मोकळ्या हवेत येताच त्याला शुद्ध आली..

आजूबाजूला सर्व बायका…सुंदर, नटलेल्या, आखीवरेखीव..

नवऱ्याला वाचवा म्हणून याचना करत होत्या…

केतकीचे हात पाय काळे पडले होते..

धुराने चेहरा काळवंडला होता..

पण आज त्या सर्वांमध्ये केतकीच सर्वात सुंदर दिसत होती..

समाप्त

2 thoughts on “सर्वांगसुंदर -3 अंतिम”

Leave a Comment