गुंतता हृदय हे भाग 26

तु खरच माझ्या वर प्रेम करतो का?©️®️शिल्पा सुतारखुशी घरी आली. तिने दीक्षित काकांना फोन लावला. “त्या प्रशांत सरांना तुम्ही फोन केला होता का?”” हो. काय झालं? मला भेटायच आहे त्यांना. ते रीसपॉन्स देत नाही. नेहमी रागात असतात. चोर ते चोर वर शिरजोर. ” दीक्षित म्हणाले.
“तेच ना. मला ही किती ओरडले. म्हणाले मी पिना मारते. “
“कबीर ही ओरडला का ? “दीक्षित काळजीत होते. एक तर ही तरुण मुलगी तिथे कामाला जाते त्यात त्या कबीरची असिस्टंट.” नाही फक्त ते प्रशांत सर ओरडले. कबीर नाही ओरडत. जरा सावध रहा काका. आता वेगळी चाल खेळावी लागेल. शत्रू खूप हुशार आहे. त्याला वेगळया पद्धतीने हाताळाव लागेल.” खुशी काहीतरी विचारता होती.” आपले वकील आज येतील तिकडे परांजपे साहेबांना भेटायला .””तुम्ही ही येणार का? “” हो येतो. “” ठीक आहे भेटून बोलू.”…प्रशांत मामा, राऊत बघत होते एवढ्या घाईत कबीर कुठे गेला? नक्किच ती पोरगी घरी गेली तिकडे गेला असेल, तिच्या मागे. ते चिडले होते.” ती खुशी वागायला कशी आहे? ” प्रशांत मामा राऊतला विचारत होते.”शांत आहे काही त्रास नाही.” राऊत म्हणाले.”फारच हुशार आहे, उगीच चौकशी करते. तिच्या पासून धोका आहे. मला तर ती पोरगी अजिबात आवडली नाही.” मामा म्हणाले.”मला अस वाटत नाही. अल्लड आहे. तिला दिलेलं काम शांततेत करते. आत्ताच कॉलेज झाल. अजून ऑफिसचा, इंडस्ट्रीचा अनुभव नाही. तिला काही समजत नाही. विशेष हुशार नाही. नाहीतर तिने कबीर साहेबांना सही दिली नसती. “राऊत म्हणाले.
” ती आधीची गोष्ट झाली. आता तिला अनुभव आला आहे. अश्या भोळ्या मुली डेंजर असतात. ” मामांच्या मनात तिरस्कार भरलेला होता.” हो असू शकत. ” राऊत म्हणाले.” कबीरला नाही पटत ना. तिला काही बोलत नाही. तिच्या मागे मागे करतो. आत्ता ही तिकडेच गेला असेल. मला ती मुलगी कबीरच्या डोळ्यासमोर नको. मी तिला या ऑफिस मधून काढून टाकेन .” मामा बोलत होते.” कबीर साहेब ऐकणार नाहीत.” राऊत म्हणाले.” कसा ऐकणार नाही तेच बघतो.”कबीर आत आला. ते दोघ गप्प बसले.” कुठे गेला होतास?” मामांनी विचारल.” इथेच होतो. ” कबीरने खर ते सांगितल नाही की तो खुशी साठी बस स्टॉप वर गेला होता. तो बिझी झाला….खुशी घरी आली.सतीश राव आता ठीक होते. काहीतरी विचार करत होते.” काय सुरू आहे बाबा?”” बेटा मी कामात आहे.”” चहा घेणार का? “हो.”माई कुठे आहेत?””माहिती नाही शेजारी असतिल. ” शेजारच्या आजींशी त्यांची मैत्री झाली होती.”दीपु तू केव्हा आलीस?””थोड्या वेळा पूर्वी खुशी दी .घरातल खूप सामान संपल आहे. “”हो मी घेवून येईल. “खुशी विचार करत होती किती पैसे बाकी आहेत. अजून पेमेंट व्हायला बरेच दिवस आहेत.संध्याकाळी दीक्षित आले. सोबत वकील होते. ते सगळे बोलत बसले होते.
खुशी सगळ्यांना प्रशांत मामांचा फोटो दाखवत होती.” ओळखीचे वाटतात का?””नाही.” दीक्षित म्हणाले.सतीश राव फोटो बघत होते. “काही लक्ष्यात येत नाही. पण वाटत कुठे तरी बघितल. “”आठवा बाबा. “” ओळखीचे नाहित.” सतीश राव विचारात होते.”बाबा घाई करू नका. मी हा फोटो तुम्हाला पाठवून ठेवते. माझ्या फोन मधून डिलीट करते.” खुशीने फोटो पाठवला.अंजलीने सांगितलेले गाव, कॉलेजच नाव खुशी सगळ्यांना सांगत होती.” तिथे इंजिनिअरिंगच मोठ कॉलेज आहे.” दीक्षित सांगत होते.”नक्की कबीर इथे फक्त शिकायला असेल. यावरून काही माहिती मिळणार नाही. ” खुशी म्हणाली.” मग आता काय करू या?” सगळे विचार करत होते.” खुशी मॅडम मला तर या लोकांचा खूप राग आला तुम्हाला अस काम दिल. ते स्वतःला काय समजता? ” दीक्षित रागारागाने म्हणाले.खुशीने पटकन डोळ्याने सांगितल नका सांगू.”काय काम दिल खुशीला? ” सतीश राव विचारत होते.” नेहमीच अकाऊंटच काम .” ती पटकन म्हणाली.” खुशी तू जरा तिकडे बघ कसा हिशोब सुरू आहे. “” हो बाबा. “” आपल्या कडे अजिबात पैसे नाहीत. मोरे वकील तुमचा काय सल्ला आहे. पुढे चौकशी कशी करणार? कोर्टात केस करावी लागेल. ” सतीश राव म्हणाले.” ही आपली पहिली मीटिंग आहे. मला या केसचा अभ्यास करावा लागेल.”” ठीक आहे तुम्ही घ्या वेळ. पण जरा लवकर आटपा. “”अजूनही हे लोक नक्की कोण आहेत आणि हे का सुरू आहे ते समजल नाही. काय झाल होत नक्की? ” मोरे विचारत होते.खुशी खाली बघत होती.” हे सगळं माझ्या मुळे झाल आहे.”दीक्षित, मोरे आश्चर्य चकित झाले. “तू ओळखते का कबीरला ?”हो.”नाही , यात खुशीचा काही दोष नाही. तो एक ट्रॅप होता. खुशी बेटा तुझ्यामुळे नाही झाल. त्रास करून घेवू नकोस. ज्या गोष्टी व्हायच्या असतात त्या होतात. हा विषय बंद. पुढे काय करायच ते बघा. ” सतीश राव म्हणाले.खुशी बाबांना भेटली.” तुझ्या ऐवजी मी या ट्रॅप मधे सापडलो असतो तर तू मला बोलली असती का? “”नाही बाबा. “” मग काळजी करायची नाही आता हे सगळं नीट कस होईल ते बघू या. ” सतीश राव वेगळया विषयावर बोलत होते.बाबा किती मोठ्या विचाराचे आहेत आणि समजूतदार आहेत. तरी त्यांच्या बद्दल लोक किती गैरसमज करून घेतात. खुशी विचार करत होती.
” मी एक सुचवू का? आपण माझे पैसे वापरु. तसे माझ्या कडे ही खूप नाहीत. जे आहेत ते सत्कारणी लागतील. “दीक्षित म्हणाले.” ठीक आहे दीक्षित तुम्ही म्हणाले ते खूप आहे. मी काही लागल तर सांगेन. पण तुम्हाला ते पैसे वापस घ्यावे लागतील.” सतीश राव म्हणाले.सगळे बोलत होते. रश्मी ताई आल्या. त्यांनी चहा केला.सतीश राव थोडेसे आधी सारखे हुशार वाटत होते.दीक्षित आणि मोरे गेले…….थोड्यावेळाने कबीर, प्रशांत मामा ऑफिसहून घरी निघाले. रस्त्याने ही कबीर गप्प होता. त्याने एक दोन कामाचे फोन केले. घरी आले. मामा कबीरला खूप सांगत होता तयार हो. आपल्याला निघायच आहे. तो ऐकत नव्हता.मुली कडचा फोन आला.” आम्ही येतो अर्ध्या तासात. हो पत्ता आहे. ” मामा बोलत होते.” चल कबीर भेटून घेऊ त्या लोकांना. ते वाट बघत आहेत. तू मला तोंडावर पाडू नकोस. ” मामा म्हणाले. तस कबीर त्यांच्या कडे बघत होता. किती विरोध करणार. मी म्हणतो ते मामाला समजत नाही का? काय वैताग आहे.” कुठे जायचं आहे? ” विराज ही तयार होता. तो उत्साही होता.”आपल्या ओळखीचे आहेत त्यांच्याकडे डिनरला जायचं आहे.” मामा म्हणाले.” अरे व्वा दादा. तुला आठवत लहानपणी कोणी जेवायला बोलवलं तर आपण किती खुश असायचो. चला पटकन.”” विराज तू जरा शांत बस. मामा मला अजूनही बरेच काम आहेत. मी येणार नाही. “तेवढ्यात सुलक्षणाताईंचा फोन आला. त्या मामांशी बोलत होत्या.” जावून या तिकडे मग सांगा मला. मी तर खूप खुश आहे . कबीर कुठे आहे? “” त्याला जरा दोन समजुतीचे शब्द सांग ताई. ” प्रशांत मामा म्हणाले. त्यांनी फोन कबीर कडे दिला.” कबीर काय झालं बेटा? “” आई हे मामाच काय सुरू आहे? मी बिझी आहे.”” कबीर बेटा मामा म्हणतो आहे ते ऐक. “”आई मला हे अजिबात पटत नाही.””लग्न तर प्रत्येकाला करावं लागतं ना हे योग्य वय आहे. आणि तुझ्या मामांनी आपल्याला प्रत्येक गोष्टीत सपोर्ट केला आहे. त्याचा मान राखला गेला पाहिजे.” सुलक्षणा ताई म्हणाल्या.”ते सगळं ठीक आहे पण मला काम आहे.” कबीर तयार नव्हता.”थोड्या वेळ काम बाजूला ठेव. समजल ना कबीर. ” त्यांना वाटत होत कबीर लाजून नाही म्हणतो आहे.” आई मला तुझ्याशी थोड बोलायच आहे. एक गोष्ट सांगायची आहे. ” कबीरने हिम्मत केली.” काय सांग.”मामा आला.” नंतर बोलू आई. “” मामा सोबत जा आज. ” त्या म्हणाल्या.कबीरने फोन ठेवला. आईने आग्रह केल्या मुळे कबीरचा नाईलाज झाला.” कबीर काय सांगणार आहेस आईला? ज्या लोकांनी आपल नुकसान केल, जे आपले दुश्मन आहेत त्यांच्या पोरीवर तू लट्टू आहेस. ज्यांना शिक्षा करायची त्या पोरीला डोक्यावर बसवणार आहेस. तुझ्या तरी मनाला पटत का हे? मोठे काय सांगता ते ऐकत जा जरा कबीर.” मामा ओरडले.कबीर काही न बोलता आवरायला आत निघून गेला. त्याच्या डोळ्यासमोर खुशी होती. मला अस वाटतय काही तरी गडबड आहे. खुशीच्या घरच्यांच काही माहिती नाही अस ती म्हणते .खुशी ही साधी आहे.खुशीने अजिबात मामाच नाव घेतल नाही तरी तो तिचा राग राग करतो . ती किती निरागस शांत आहे. समजुतीने घेते. काय झाल होत नक्की याची परत चौकशी करू. आधी हे डिनर प्रकरण काय आहे ते बघू.कबीर, मामा, विराज निघाले. मोठा बंगला होता. छान स्वागत झाल. पुढे हॉल मधे ते बसले. सगळीकडे श्रीमंतीच्या खुणा होत्या. सगळे कबीरच्या मागे पुढे करत होते. घरच्या लोकांशी ओळख करून झाली. ते लोक बिझनेस बद्दल बोलत होते. कबीर , विराज बाजूला बसलेले होते.”हे काय सुरू आहे दादा? तुझ लग्न जमत आहे ना? सगळे तुझ्या मागे पुढे आहेत. ” विराज हसत म्हणाला.कबीरने त्याच्या कडे रागाने बघितल.”माझ्या वर चिडून काय होणार? तुला नाही आवडत का हे?” विराजने विचारल.कबीरने हो अशी मान हलवली.”मग कोण आवडत? दुसरी मुलगी?”तो काही म्हटला नाही.”कम ऑन दादा, मी पण मोठा आहे. तू मला सांगू शकतो. मी तुझी मदत करू शकतो. ” विराज म्हणाला. कबीर त्याच्या कडे बघत होता.” ते कस? “” आत्ता घरी जायच का? मी सांगतो माझ खूप पोट दुखत आहे. ” विराज ऍक्टिंग करत म्हणाला.” मामा खूप हुशार आहे. तो डॉक्टर बोलवेल चांगल इंजेक्शन मिळेल.” दोघ भाऊ हसत होते.” दादा तू मामाला खूप घाबरतो ना . तो म्हणेल ते तू करतो. अस का?”विराज म्हणाला.”घाबरत नाही. पण त्याने किती केल आहे आपल्यासाठी. तुला माहिती ना. “कबीर म्हणाला. तो मोठ्यानं मान देत होता.” ते ठीक आहे. पण तुला तुझे मत आहेत की नाही? की तुझ्या मते मामा म्हणतो ते नेहमी बरोबर असत. लग्न कर मग. ” विराज म्हणाला.” नाही, मी लग्न करणार नाही.” कबीर रागाने म्हणाला.”मग त्याला आपोज कर. बी मॅन दादा. “कबीर विचार करत होता. जे आपल्याला आवडत नाही त्या बद्दल बोलायला हव. अस गप्प बसल तर काही खर नाही. त्याने मनाशी काहीतरी ठरवल.बायकांचा ग्रुप आला. त्या कबीर कडे बघत होता. एक मुलगी अनारकली ड्रेस घातलेली होती. छान होती मुलगी. पण तरी मला नाही जमणार. कबीर शांत होता. जेवताना ते बाजूला बसले होते. तिने दोन तीन वाक्य बोलले. भाजी देवू का? आई पोळी दे. खीर छान आहे. मुलगी तर हुशार वाटत होती. अशी लाजरी बुजरी नव्हती.जेवल्यावर ते दोघ बागेत बोलायला गेले. कबीर फोन मधे बघत होता. विराज मदतीला आला. तो त्यांच्यात येवून बसला. कबीरला बर वाटल. त्याने त्याच्या कडे हसून बघितल. थँक्स.बाकीच्या मुली विराजला घ्यायला आल्या. तो उठत नव्हता. मुद्दाम फ्लर्ट करत होता. तो ग्रुप यांच्यात बसला. त्यामुळे कबीर आणि त्या मुलीला बोलता आल नाही.मामा बघत होते. ते चिडले होते.थोड्या वेळाने ते घरी यायला निघाले. “कबीर तुम्हाला दोघांना बोलायला मिळाला नाही. उद्या तुम्ही डिनर ला जा. मी टेबल बूक करायला सांगतो.”रस्त्याने मामा विराज वर चिडले होते. “तुला काय गरज होती मधे मधे करायची? तुला समजत नाही का विराज? “”त्याने बरोबर केल आहे मामा.” कबीर म्हणाला.” काय हा हट्ट कबीर? “घरी आल. कबीर रूम मध्ये निघून गेला. फ्रेश होवुन तो लॅपटॉप वर काम करत होता. मन लागत नव्हत. त्याने खुशी फोल्डर उघडल. तिचे सुंदर सुंदर फोटो समोर येत होते. तो आता रीलॅक्स झाला. खुशी…त्याने फोन हातात घेतला. खुशी ऑनलाईन होती. त्याने तिचा डीपी बघून फोन बाजूला ठेवला. कंटाळा आला आहे आईला भेटायला जाव लागेल….सतीश राव दीपु सोबत बोलत होते. ती लहान होती लगेच हळवी होत होती. तिला खूप सांभाळाव लागत होत. ते तिला अभ्यास कसा करायला हवा ते सांगत होते. कोणी तरी सदोदित तिच्या सोबत रहात होत.स्वयंपाक झाला. रश्मी ताई ताट करत होत्या. “चला जेवायला.”ते जेवायला बसले.”रश्मी, खुशी, दिपू, माई मी आता काम सुरू करणार आहे.” सतीश राव म्हणाले.त्या सगळ्या खुश होत्या.” नक्की करा बाबा. पार्ट टाईम का होईना जॉब करा. आमच्या साठी नाही स्वतः साठी. तुम्ही बिझी असले की खुश असतात.” खुशी म्हणाली.रश्मी ताई खुश दिसत होत्या. सतीश राव एक्टीव्ह झाले तर ते काहीही करू शकतात इतके हुशार होते.”नक्की उद्या पासून शोध मोहीम सुरू. दिपू आता खुश का? ” सतीश राव म्हणाले.” हो बाबा. “खुशी, माई, रश्मी ताई जरा रीलॅक्स झाल्या होत्या. खुशी आरामात झोपली….सकाळी नेहमी प्रमाणे धावपळ झाली. खुशी आवरून ऑफिस साठी निघाली.सतीश राव कामात होते. दिपू त्यांच्या आजुबाजूला होती.”थोड्या वेळाने कॉलेजला जा दिपू. “” हो दि. “खुशी ऑफिस मधे आली. तीच काम करत होती. अंजली आली. “मग काल भेटला का तो मुलगा?” तिने हसुन विचारल.”नाही मी गेलीच नाही.” खुशी म्हणाली.”हो ग गम्मत बाजूला. पण अस भेटायला जायची आपली हिम्मत होत नाही.””तुम्ही इंजिनिअर आहात का मॅडम? “खुशीने विचारल.हो.” गाव कोणत? “अंजली सांगत होती.”कबीर सरांच गाव कोणत?””कबीरच तेच गाव होत. तो घरी रहायचा आम्ही होस्टेल वर. म्हणून त्यांच्या घरी जायचो सारख.” अंजली म्हणाली.”कोण कोण आहे त्यांच्याकडे?””त्याची आई, भाऊ आणि कबीर, मामा, मामी त्यांचे मुल. “”ते काल आलेले सर का?”हो.”त्यांचे बाबा?””ते वारले वाटत. विशेष माहिती नाही. तुझ्या कडे कोण कोण आहे?”खुशी सांगत होती.राऊत आले.” खुशी मॅडम, अंजली मॅडम बोलत बसू नका. काम सुरू करा. “” राऊत सर तुम्ही मला आणि खुशीला मॅडम का म्हणता? आम्ही लहान आहोत. ” अंजली म्हणाली.” हो आणि माझी पोस्ट ही कमी आहे.” खुशी म्हणाली. राऊत तिच्याकडे बघत होते. त्यांना माहिती होत ती परांजपे आहे आणि काही वेळेस होणारी मालकीण ही.” लेडिजला मान दिला पाहिजे. “ते तिघे बोलत होते.” तुम्ही दोघ पूर्वी पासून कबीर कडे जॉब करत होते का?” खुशीने विचारल.” हो. राऊत सर मेन बॉस आहेत.” अंजली म्हणाली.” खुशी मॅडम जास्त माहिती विचारायची नाही. अंजली मॅडम तुम्ही काम पूर्ण करा. कबीर साहेब येतील.”खुशी अंजली दोघी कामाला लागल्या.

305 thoughts on “गुंतता हृदय हे भाग 26”

 1. Hey there! Do you know if they make any plugins to
  help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thank you! You can read similar text here: E-commerce

  Reply
 2. Hello there! Do you know if they make any plugins to
  help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank
  for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos! You can read
  similar blog here: Backlink Portfolio

  Reply
 3. Wow, awesome blog format! How long have you been blogging for?
  you make blogging glance easy. The full look of your
  website is wonderful, let alone the content material!
  You can see similar here sklep

  Reply
 4. It’s a fabulous pity you actually don’t enjoy a donate switch! I’d most likely donate to this exceptional blog! Document suppose that right now i’ll settle for book-marking and additionally attaching any Rss feed to make sure you great Google and bing membership. Document check forth to make sure you new posts all of which show this approach site by means of great Youtube group: )

  Reply
 5. The wedding will likely to be the most remarkable festivals that you saw. You are going to surely intend to make it magnificent as it can be. Out of your ensemble for your special flower bouquets to the wine beverages for top mankind’s destroyed, everthing really should with fabulous organize.

  Reply
 6. I and also my pals happened to be checking out the nice tips and hints on the website then instantly came up with a terrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those secrets. Most of the women ended up warmed to learn all of them and have seriously been taking pleasure in those things. Appreciate your actually being quite considerate as well as for choosing some superior resources most people are really wanting to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

  Reply
 7. Many thanks for creating the effort to discuss this, I feel strongly about this and love learning a great deal more on this topic. If possible, as you gain knowledge, would you mind updating your webpage with a great deal more information? It’s very beneficial for me.

  Reply
 8. Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 9. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and already whenever a comment is added I buy four emails with similar comment. Could there be in whatever way it is possible to remove me from that service? Thanks!

  Reply
 10. Can I merely say thats a relief to find somebody that really knows what theyre discussing on-line. You certainly discover how to bring an issue to light and make it critical. The diet have to check this out and understand this side of your story. I cant believe youre less common when you certainly develop the gift.

  Reply
 11. I discovered your weblog web page on google and check a couple of of your early posts. Continue to maintain up the extremely good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading far more from you later on!…

  Reply
 12. I must show thanks to this writer just for bailing me out of such a condition. Right after checking throughout the the web and seeing advice that were not helpful, I believed my entire life was done. Existing devoid of the solutions to the difficulties you have fixed through your good post is a critical case, as well as the kind that could have in a wrong way damaged my career if I hadn’t encountered your blog. Your primary talents and kindness in touching all the pieces was very useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a step like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks very much for this reliable and results-oriented help. I will not think twice to recommend the blog to anybody who desires guide about this area.

  Reply
 13. An impressive share, I with all this onto a colleague who had previously been performing a small analysis for this. Anf the husband in truth bought me breakfast due to the fact I found it for him.. smile. So permit me to reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending plenty of time go over this, I feel strongly about it and adore reading much more about this topic. When possible, as you become expertise, might you mind updating your site to comprehend details? It can be highly great for me. Massive thumb up just for this text!

  Reply
 14. Wonderful blog. I learn a little something more challenging on different blogs everyday. It’s stimulating to read through articles from other writers. I’d like to use some of the content on my website if you don’t mind. For sure I’ll give you a backlink to your blog. Nice one for sharing.

  Reply
 15. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i¡¦m satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most for sure will make certain to do not forget this website and give it a look a continuing.

  Reply
 16. Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make an excellent article?however what can I say?I procrastinate alot and on no account seem to get one thing done.

  Reply
 17. Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

  Reply
 18. I simply needed to appreciate you once more. I do not know the things that I would have done without the actual ways documented by you directly on such area of interest. It truly was the fearsome condition in my circumstances, however , discovering a skilled form you treated it forced me to weep with delight. I am grateful for this support and in addition have high hopes you are aware of a great job you are carrying out educating many people all through your blog. I know that you haven’t got to know all of us.

  Reply
 19. Thanks for some other informative website. The place else could I get that kind of info written in such an ideal way? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.

  Reply
 20. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with a few original applying for grants this subject. realy appreciation for starting this up. this excellent website are some things that is required on the internet, an individual with a bit of originality. valuable project for bringing something totally new to your net!

  Reply
 21. Can I merely say what a relief to discover someone who actually knows what theyre dealing with on the net. You actually learn how to bring an issue to light and produce it important. The diet really need to check out this and understand why side of your story. I cant believe youre no more well-known because you certainly provide the gift.

  Reply
 22. Can I simply say exactly what a relief to seek out someone that actually knows what theyre dealing with on-line. You actually learn how to bring a problem to light making it essential. More people need to see this and appreciate this side of your story. I cant think youre not more well-liked when you definitely hold the gift.

  Reply
 23. You have represented your ideas in an original, interesting and intelligent manner. Your content is great and thought-provoking in my opinion. I agree with your ideas for the most part. Your work is very impressive.

  Reply
 24. hey all, I used to be just checking out this blog and I actually admire the premise of the article, and don’t have anything to do, so if anybody wish to to have an engrossing convo about it, please contact me on AIM, my name is heather smith

  Reply
 25. Hey, Great website basically a heads up that I was getting instantly sent straight to the homepage if I viewed this internal web page; It looked like a web browser hi-jack or something, I’m not too absolutely certain but imagined you might be informed about it. Take care

  Reply
 26. You are able to capture several well guided adventures with assorted chauffeur driven car support. Many include important loan packages and some people is going to take someone for their depend toward the mortgage place, or a trip to upstate New York. baltimore limousine rental

  Reply
 27. Along with the whole thing which appears to be developing within this particular subject material, all your points of view are actually very exciting. Nonetheless, I beg your pardon, but I do not subscribe to your entire plan, all be it radical none the less. It looks to me that your commentary are not totally justified and in actuality you are generally yourself not even wholly certain of your argument. In any case I did enjoy reading it.

  Reply
 28. This in turn piece has a tendency to redeem considerable potential customers. How you would support it? Getting this done offers a cool uncommon perspective in issues. I suppose utilizing anything at all legitimate possibly major to convey home elevators is the most essential consideration.

  Reply
 29. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little bit evaluation on this. And he in reality ordered me breakfast due to the fact I discovered it for him.. smile. Consequently allow me alter that: Thanks for the deal with! Having said that yeah thanks for spending the time to chat about this, I really feel strongly about it and adore reading additional on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you mind updating your weblog with additional details? It?s quite useful for me. Giant thumb up for this internet page publish!

  Reply
 30. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  Reply
 31. Hi, Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

  Reply
 32. I’ve been browsing online greater than three hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before!

  Reply
 33. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Reply
 34. I’m often to blogging and i really respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

  Reply
 35. This may be the appropriate weblog for anybody who hopes to discover this topic. You realize so much its virtually challenging to argue to you (not too I actually would want…HaHa). You actually put a new spin with a topic thats been discussing for a long time. Wonderful stuff, just fantastic!

  Reply
 36. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!

  Reply
 37. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and after this each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is by any means you are able to remove me from that service? Thanks!

  Reply
 38. Can I simply say what a reduction to seek out somebody who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know tips on how to convey an issue to mild and make it important. More people have to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre no more standard since you definitely have the gift.

  Reply
 39. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Reply
 40. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

  Reply
 41. Wow I absolutely love her! She is freakin’ beautiful and not to mention a really good actress. I don’t think the show V is all that good, but I watch it anyway just so I can see Morena Baccarin. And I don’t know if you’ve ever seen her do an interview but she is also rather comical and it seems so natural for her. I personally never even heard of her before The V, now I’ll watch anything she’s on.

  Reply
 42. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you. que es la gastritis

  Reply
 43. This is really exciting, You’re an awfully skilled article writer. I have signed up with your feed additionally look forward to enjoying your personal fabulous write-ups. What’s more, We’ve shared your websites throughout our myspace.

  Reply
 44. Well, the article is in reality the finest on this worthw hile topic. I harmonise with your conclusions and also will certainly thirstily look forward to your approaching updates. Just saying thanks will certainly not simply just be enough, for the massive lucidity in your writing. I definitely will directly grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Admirable work and much success in your business enterprize!

  Reply
 45. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 46. Just about all I can point out is, I don’t know what to comment! Except certainly, for the wonderful tips which are shared with this blog. I will think of a million fun strategies to read the reports on this site. I’m sure I will at last make a move using your tips on those things I could never have been able to touch alone. You had been so innovative to let me be one of those to benefit from your useful information. Please know how much I am thankful.

  Reply
 47. This is a appropriate weblog for everyone who is would like to find out about this topic. You already know much its virtually hard to argue to you (not that I really would want…HaHa). You actually put a whole new spin with a topic thats been revealed for decades. Great stuff, just excellent!

  Reply
 48. Can I just now say such a relief to get somebody who really knows what theyre discussing on-line. You definitely learn how to bring a difficulty to light and produce it critical. The diet really need to read this and appreciate this side from the story. I cant think youre no more well-known simply because you undoubtedly provide the gift.

  Reply
 49. I discovered your site web site on bing and appearance a few of your early posts. Maintain inside the very good operate. I recently additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading much more from you at a later date!…

  Reply
 50. Can I say such a relief to discover somebody who truly knows what theyre preaching about on-line. You actually have learned to bring a problem to light and make it crucial. More people should ought to see this and can see this side on the story. I cant believe youre no more well-known simply because you definitely contain the gift.

  Reply
 51. I have to show some thanks to the writer for bailing me out of such a difficulty. After looking out through the world-wide-web and finding techniques which were not beneficial, I figured my entire life was over. Existing without the answers to the difficulties you’ve fixed all through the article is a crucial case, as well as the kind that might have badly affected my career if I had not come across your blog post. Your own talents and kindness in maneuvering the whole thing was precious. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I am able to at this time look forward to my future. Thanks a lot so much for this professional and sensible help. I will not be reluctant to recommend the blog to any person who ought to have recommendations about this area.

  Reply
 52. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

  Reply
 53. Thank you, I have just been looking for information about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  Reply
 54. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers! I saw similar art here

  Reply
 55. Can I say thats a relief to discover a person that actually knows what theyre discussing on the web. You definitely have learned to bring a problem to light and earn it important. More and more people need to look at this and appreciate this side of the story. I cant believe youre less common as you definitely contain the gift.

  Reply
 56. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.

  Reply
 57. I am loving this blog. I have visit so many time to this blog. I have found this blog from ask. I have received a nice stuff of information. I really appreciate to meet to it and i emphasize to this blog. My curiosity to learn more and more on this blog.

  Reply
 58. Obviously I like your web-site, however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform you. On the other hand I will surely come again again!

  Reply
 59. Hello! I just now wish to provide a huge thumbs up for the great information you could have here during this post. We are coming back to your website for further soon.

  Reply
 60. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t join it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks.

  Reply
 61. Thanks for the tips you have provided here. One more thing I would like to mention is that laptop memory requirements generally increase along with other breakthroughs in the engineering. For instance, as soon as new generations of processors are introduced to the market, there is usually a matching increase in the shape demands of all computer system memory plus hard drive room. This is because the application operated by these cpus will inevitably boost in power to leverage the new engineering.

  Reply
 62. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying extra from you in a while!…

  Reply
 63. After study a few of the weblog posts on your web site now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and shall be checking back soon. Pls take a look at my web page as nicely and let me know what you think.

  Reply
 64. I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

  Reply
 65. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and today every time a comment is added I purchase four emails with similar comment. Perhaps there is however you possibly can get rid of me from that service? Thanks!

  Reply
 66. I just could not leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual provide to your guests? Is going to be again continuously to check out new posts.

  Reply
 67. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  Reply
 68. Document Information. Was’t things came to be details on seeking however if I just sought after Yahoo this page emerged liked working out looked versus eachother in addition to wanted at any rate many thanks.

  Reply
 69. I am very happy to read this. This is the type of info that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  Reply
 70. magnificent put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t realize this. You should proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

  Reply
 71. Perfect story! Thought about loved the very learning. I’m hoping to read simple things a great deal more from your website. You will find you might have good information and also thought. Now i’m absolutely satisfied utilizing this critical information.

  Reply
 72. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people do not speak about these issues. To the next! All the best!

  Reply
 73. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything in this way before. So nice to discover somebody with a few original thoughts on this subject. realy appreciation for beginning this up. this web site is something that is required over the internet, a person with a little originality. useful job for bringing something new to the web!

  Reply
 74. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

  Reply
 75. There are a couple of interesting points over time here but I do not determine if these people center to heart. You can find some validity but I most certainly will take hold opinion until I take a look at it further. Excellent article , thanks therefore we want far more! Combined with FeedBurner also

  Reply
 76. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  Reply
 77. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

  Reply
 78. Nice post. I discover something very complicated on different blogs everyday. It will always be stimulating to study content from other writers and rehearse something there. I’d want to apply certain using the content on my small weblog regardless of whether you don’t mind. Natually I’ll supply you with a link for your internet weblog. Appreciate your sharing.

  Reply
 79. Thank you for making the trustworthy effort to talk about this. I think very sturdy approximately it and would like to read more. If it’s OK, as you gain more extensive wisdom, would you thoughts adding extra articles very similar to this one with additional info? It could be extraordinarily useful and useful for me and my friends.

  Reply
 80. What are you stating, man? I recognize everyones got their own opinion, but really? Listen, your website is awesome. I like the work you put into it, especially with the vids and the pics. But, come on. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everybody here is stupid!

  Reply
 81. I do accept as true with all the concepts you have offered in your post. They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

  Reply
 82. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to search out any person with some unique thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the net, somebody with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

  Reply
 83. The tips you provided here are extremely precious. It turned out this sort of pleasurable surprise to acquire that watching for me after i awakened today. There’re constantly to the point and to comprehend. Thanks a ton to the valuable ideas you’ve got shared here.

  Reply
 84. I enjoyed this post and also wanted to point out that I really like the design and feel of your site. I am using wordpress as well on my blog but have been looking for a template like this which is much better than what I have.

  Reply
 85. Nice post. I discover some thing more challenging on different blogs everyday. Most commonly it is stimulating to study content off their writers and use a specific thing there. I’d want to apply certain while using the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll supply you with a link on your web blog. Thanks for sharing.

  Reply
 86. Along with the whole thing which appears to be developing within this particular subject material, all your points of view are actually very exciting. Nonetheless, I beg your pardon, but I do not subscribe to your entire plan, all be it radical none the less. It looks to me that your commentary are not totally justified and in actuality you are generally yourself not even wholly certain of your argument. In any case I did enjoy reading it.

  Reply
 87. You’ll be able use all sorts of advised attractions with various car treatments. A quantity of sell traditional tools numerous demand families for almost any event for any investment district, or even for a holiday in new york. ???? ??? ?????? ?????

  Reply
 88. This particular is really a good internet site. Excellent fresh interface and nice informative weblogs. I is going to be returning soon, thanks for the excellent blog. Whilst these types of possess a straps to keep child within place even though you’re changing all of them, you need to in no way baby unwatched when the pad just isn’t strapped to something.

  Reply
 89. What your declaring is fully true. I know that everyone need to say the very same matter, but I just assume that you put it in a way that everybody can recognize. I also appreciate the images you place in the following. They match so properly with what youre making an attempt to say. Im positive youll get to so a lot of people today with what youve received to say.

  Reply
 90. Speed adult dating provides you with a level smaller time that will get that promotion. As an alternative internet dating strategy, it may be a lot of fun. A person sit reverse of somebody in addition to each of you own a few momemts to tell the other regarding oneself. When the bell much more everyone switch about the next kitchen table, start out during sq . one and also duplicate.

  Reply
 91. This is the right blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize a lot its virtually arduous to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

  Reply
 92. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 93. Thank you for making the trustworthy effort to talk about this. I think very sturdy approximately it and would like to read more. If it’s OK, as you gain more extensive wisdom, would you thoughts adding extra articles very similar to this one with additional info? It could be extraordinarily useful and useful for me and my friends.

  Reply
 94. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Reply
 95. Oh my goodness! a wonderful post dude. Thanks a lot However My business is experiencing trouble with ur rss . Don’t know why Can not join it. Possibly there is anyone finding identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

  Reply
 96. I have learned result-oriented things via your website. One other thing I want to say is newer laptop operating systems are inclined to allow far more memory to get used, but they likewise demand more storage simply to operate. If your computer could not handle a lot more memory as well as the newest application requires that ram increase, it usually is the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

  Reply
 97. I picture this may well be various upon the written content material? in spite of this I nonetheless consider that it usually is appropriate for just about any form of topic subject matter, as a result of it could continuously be pleasurable to resolve a heat and pleasant face or possibly listen a voice whilst initial landing.

  Reply
 98. you’re really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a great job on this topic!

  Reply
 99. Thanks for the a new challenge you have exposed in your article. One thing I’d like to discuss is that FSBO human relationships are built as time passes. By releasing yourself to owners the first end of the week their FSBO is actually announced, prior to the masses begin calling on Thursday, you build a good relationship. By giving them equipment, educational components, free accounts, and forms, you become an ally. By taking a personal interest in them plus their scenario, you make a solid interconnection that, most of the time, pays off if the owners decide to go with a representative they know plus trust preferably you actually.

  Reply
 100. excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

  Reply
 101. I realise this is off topic but while your site looks pleasant, it would be far better if you’ll be able to use lighter colors too in the design. This will encourage a lot more readers come to check it out more often!

  Reply
 102. There are incredibly a lot of details this way to take into consideration. This is a fantastic examine talk about. I provde the thoughts above as general inspiration but clearly you will find questions such as one you raise up the place that the most essential factor will be working in honest very good faith. I don?t know if guidelines have emerged about things such as that, but Almost certainly that your job is clearly recognized as a reasonable game. Both youngsters feel the impact of a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

  Reply
 103. I was very pleased to find this site. I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as a favorite to see new information in your web site.

  Reply
 104. Great blog you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you! Take care!!

  Reply
 105. Can I just say what a aid to seek out someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to carry a difficulty to mild and make it important. More people need to read this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more fashionable because you positively have the gift.

  Reply
 106. Take pleasure in a person’s pictures leisure activity and remember – continue experimenting along with various perspectives plus brand-new lighting. Don’t possibly be worried to obtain creative!

  Reply
 107. This will be the proper weblog for hopes to learn about this topic. You are aware of so much its almost tough to argue along with you (not that I really would want…HaHa). You definitely put a brand new spin on the topic thats been discussed for some time. Excellent stuff, just excellent!

  Reply
 108. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my search for something regarding this.

  Reply
 109. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

  Reply
 110. Can I simply say what a relief to find someone who truly understands what they are talking about over the internet. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you most certainly possess the gift.

  Reply
 111. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you need to write more about this topic, it may not be a taboo subject but usually people don’t speak about such issues. To the next! Kind regards!

  Reply
 112. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little research on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your internet site.

  Reply
 113. This is the right website for anyone who really wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for ages. Wonderful stuff, just great.

  Reply

Leave a Comment