या दहा गोष्टी सिद्ध करतात की तुम्ही एक उत्तम व्यक्ती आहात

  1. तुम्ही दुसऱ्याकडून कधीही अपेक्षा ठेवत नाही.

2. तुम्ही आपली कर्तव्य कधीच चुकवत नाही