उत्तम व्यक्ती

3. तुम्हाला नेहमीच इतरांना मदत करायला आवडते

4. तुम्हाला बोलायला जेवढे आवडते तेवढेच तुम्ही ऐकूनही घेतात